kontrast
A+ A-
Strona Szkoły Podstawowej w Krojczynie: www.dobrzyn.pl
 Statut Szkoły

Statut Szkoły

Statut Szkoły

S T A T U T


S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

w

K R O J CZ Y N I E

Podstawa prawna:
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dz. U. z 2014 r. poz. 1157).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223)


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

NAZWA SZKOŁY.

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie jest szkołą publiczną. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie. Ustalona przez szkołę nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
2. Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie, 87 – 610 Dobrzyń n.Wisłą.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina w Dobrzyniu n.Wisłą.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku ul. Okrzei 64, 87 – 800 Włocławek.
4a. Cykl kształcenia trwa 8 lat i składa się z dwóch etapów:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.
5. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.
5a. Szkoła prowadzi oddział wychowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich przy czym dopuszcza się przyjęcie dzieci 5- letnich na wniosek rodziców w miarę wolnych miejsc.
5b. Szkoła organizuje w swojej strukturze oddziały gimnazjalne.
6. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcyjnym.
7. (uchylony).
8. Uczniami szkoły są w zasadzie dzieci zamieszkałe w obwodzie określonym Uchwałą Nr 4/35/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 12 marca 1999 r. Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
Krojczyn,
Glewo,
Grochowalsk,
Kisielewo,
Krępa,
Szpiegowo,
Tulibowo.
10. Uczniami szkoły mogą być również dzieci niezamieszkałe w obwodzie szkoły, w miarę posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

§ 1a.

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie;
2) „oddziałach przedszkolnych”- należy przez to zorganizowane w szkole oddziały, do których uczęszczają dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;
3) „Dyrektorze Szkoły”- należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie;
4) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) „radzie szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy szkoły;
6) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie;
7) „uczniach” - należy przez to rozumieć uczniów szkoły;
8) „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć odpowiednio zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi);
9) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;
10) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły;
11) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z delegaturą we Włocławku;
12) „Organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę w Dobrzyniu nad Wisłą
13) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY.

§ 2.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych opracowanych na jej podstawie, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, w szczególności:
1) zapewnia możliwości pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi dziecka i ucznia;
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
3) umożliwia absolwentom dalsza naukę w kolejnym etapie edukacyjnym;
4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie Prawo oświatowe, stosownie do warunków szkoły i wieku dzieci oraz uczniów;
5) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły;
6) umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej poprzez: realizowanie zagadnień programowych związanych z wymienioną wyżej tematyką oraz udział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych i państwowych;
7) (uchylony);
8) organizuje opiekę nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W przypadku konieczności zorganizowania w/w opieki zobowiązuje się udzielić porady informacyjnej rodzicom o wyborze odpowiedniej placówki dydaktyczno- wychowawczej dla określonego przypadku niepełnosprawności. W przypadku niskiego stopnia kalectwa szkoła zapewnia pomoc poprzez: umożliwienie uczestnictwo w zajęciach, pobierania nauki razem z rówieśnikami w danym oddziale tutejszej szkoły lub indywidualnie w miejscu zamieszkania ucznia;
9) (uchylony);
10) umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów poprzez: zajęcia pozalekcyjne, organizacje uczniowskie, koła zainteresowań itp.;
11) umożliwia dzieciom i uczniom atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania;
12) wspomaga indywidualny rozwój dziecka i ucznia przez prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków;
13) zaprasza do oddziału przedszkolnego, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami – obserwacja w sytuacjach naturalnych;
14) zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
2. Nauczanie i wychowanie ma na celu:
1) rozwijanie u dzieci i uczniów miłości do Ojczyzny, poszanowania godła i symboli narodowych, budzenie szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych;
2) zgłębianie wiadomości oraz krzewienie tradycji związanych z patronem szkoły;
3) przygotowanie dzieci i uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i współuczestnictwa w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym;
4) kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony przyrody przez upowszechnianie wiedzy ekologicznej;
5) przygotowanie dzieci i uczniów do rozumienia wartości własnego życia i zdrowia oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej;
6) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku;
7) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
3. (uchylony).
4. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.
5. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:
1) wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
2) wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie w środowisku szkolnym.

§ 2a.

1. Szkoła wykonuje swoje zadania uwzględniając zasady bezpieczeństwa.
2. Opiekę nad dziećmi i uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawują nauczyciele, podczas zajęć nadobowiązkowych nauczyciele, którym te zajęcia powierzono. W wyjątkowych przypadkach, gdy nauczyciel musi przerwać zajęcia może powierzyć sprawowanie opieki nad dziećmi lub uczniami - nie dłużej niż 5 min - woźnej lub sprzątaczce szkolnej lub innemu pracownikowi szkoły. Jeżeli nauczyciel musi przerwać zajęcia na czas dłuższy niż 5 min o fakcie tym musi powiadomić dyrektora szkoły.
3. Uczniom nie uczestniczącym w nauce religii lub zajęciach dodatkowych szkoła zapewnia zajęcia wychowawcze.
4. Dzieci uczęszczające do oddziału oraz uczniowie szkoły mogą być zwolnieni z zajęć tylko osobiście przez rodziców.
5. Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu prowadzącego) zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich zdrowiu.
6. W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 5 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
7. Uczniowie przychodzący i dojeżdżający do szkoły oczekują na zajęcia na holu szkolnym pod opieką nauczyciela świetlicy. Pozostający na terenie szkoły po zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych uczniowie oczekujący na dowóz przebywają pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej, w świetlicy lub wyznaczonym przez tego nauczyciela miejscu.
8. Dzieci z oddziału przedszkolnego odbierane są od rodziców lub od opiekunki z autobusu szkolnego przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły. Przekazuje on dzieci nauczycielowi mającemu zajęcia w oddziale przedszkolnym. Dzieci idące do domu, po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela do szatni, bądź czekają z nauczycielem na rodziców lub osoby upoważnione (pełnoletnie) do odbioru na holu szkolnym. 9. Nauczyciel lub wyznaczony pracownik pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę. O godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice informowani są na pierwszym spotkaniu z nauczycielem- rozpoczęcie roku szkolnego. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
9. Wydanie dziecka osobie upoważnionej następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści upoważnienia.
10. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców
11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych lub świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru.
13. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły, który ma prawo zawiadomić o zaistniałym fakcie policję.

§ 2b.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
3. W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) szkoła powiadamia rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe.
5. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Szkoły (nauczyciel lub dyrekto).

§ 2c.

1. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.).
2. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.
3. Ze względu na fakt, iż dzieci oraz uczniowie w czasie przerw mogą przebywać na świeżym powietrzu (jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne) dyżury pełnione są zarówno w budynku szkoły jak i na terenie przed szkołą.
4. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa zarządzenie dyrektora szkoły, czas pełnienia dyżurów określa harmonogram dyżurów nauczycielskich opracowany na dany rok szkolny.
5. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów i dzieci zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych);
3) dbania, by uczniowie i dzieci nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek
i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;
4) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności w toaletach i szatniach sportowych;
5) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
6. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby dyżurującej.
7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.
8. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.


§ 2d.

1. W salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia musi:
1) sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć;
2) zadbać o dobrą organizacje zajęć;
3) zadbać o zdyscyplinowanie uczniów;
4) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
5) podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą asekurowani przez nauczyciela
6) nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów.
2. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.
3. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić rodziców.
4. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
5. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.

§ 2e.

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę podejmują nauczyciele, wychowawcy wraz z przedstawicielami trójek klasowych.
2. Każde wyjście klasy/grupy dzieci lub uczniów poza teren szkoły uzgadniane jest z dyrekcją szkoły i wpisane do zeszytu wyjść znajdującego się w dyżurce szkolnej.
3. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
4. Na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
5. Wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’.
6. Nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
7. Opiekunem wycieczki może być oprócz nauczyciela każda osoba pełnoletnia
(po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły).
8. Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.

§ 2f.

1. Nauczyciel sprawuje opiekę indywidualną przez ciągły kontakt z uczniami oddziału przedszkolnego, klas I - III, podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych. Sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku poprzez właściwy dobór miejsca w sali, utrzymanie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką szkolną, w miarę potrzeby kierowanie do specjalistycznych przychodni lekarskich, zapobieganie pogłębianiu się schorzeń narządów ruchu, poprzez organizowanie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
2. Opiekę pielęgniarską nad uczniami sprawuje pielęgniarka NZOZ w Grochowalsku, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2g.

1. Za zapewnienie ładu i porządku w obiektach szkolnych odpowiedzialni są pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi, a wszelkie zagrożenia, awarie i nieprawidłowości należy zgłaszać dyrektorowi szkoły.
2. Dla wszystkich pracowników organizowane są obowiązkowe szkolenia bhp i p.poż..
3. Po każdej przerwie w zajęciach szkolnych trwającej ponad dwa tygodnie przeprowadza się przeglądy stanu bezpieczeństwa obiektu szkolnego oraz przeglądy wynikające
z obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

§ 3.

1. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami społecznymi
i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami wspierającymi działalność lekcyjną, pozalekcyjną
i pozaszkolną.
2. Całokształt zadań wychowawczych realizowanych przez szkołę ujęty jest w szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu
z Radą Rodziców.

§ 4.

1. Dla zapewnienia realizacji celów i zadań szkoły oraz zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych uczniów utworzone są zespoły nauczycielskie.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w jednym oddziale tworzą zespoły. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu, którym jest wychowawca danego oddziału.
3. Do zadań zespołów należy:
1) ustalenie i przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji:
a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy I- III,
b) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV- VIII oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych,
c) materiałów ćwiczeniowych,
2a) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy
wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
3) monitorowanie realizacji podstawy programowej;
4) diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów;
5) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) analiza efektów kształcenia i wychowania;
7) planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) wymiana doświadczeń nauczycielskich;
9) współpraca z rodzicami;
10) organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych, konkursów;
11) doradztwo metodyczne dla nauczycieli rozpoczynających pracę;
12) diagnozowanie osiągnięć uczniów;
13) inne zadania wynikające z potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Przewodniczący zespołu składa sprawozdanie z działalności zespołu dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniu rady pedagogicznej.
5.W celu ukierunkowania realizacji zadań szkoły mogą być tworzone inne zespoły nauczycieli doraźne i stałe.
6. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 2a, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
8. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ III
ZASADY OCENIANIA W SZKOLE


§ 5.
1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w szkole musi być zgodne z przyjętymi poniżej ogólnymi zasadami.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli stanu wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w odniesieniu do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danej danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
5. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Oceny klasyfikacyjne uzyskane przez ucznia w:
1) pierwszym okresie są ocenami śródrocznymi;
2) drugim okresie są ocenami rocznymi (końcowymi).

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.
7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, prowadzone według skali w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
7) szczegółowe zasady i sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.
8. Do sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia należą:
1) różnorodne formy wypowiedzi ustnych;
2) różnorodne formy wypowiedzi pisemnych;
3) prace domowe;
4) prace ucznia wykraczające poza obowiązujący program i rozwijające jego uzdolnienia i zainteresowania;
5) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, olimpiadach i zawodach,
6) badanie wyników nauczania;
7) w zakresie wychowania fizycznego:
a) sprawdziany sprawności psychomotorycznej,
b) ocena wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć,
c) systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej,
8) w zakresie muzyki, techniki, plastyki i informatyki:
a) ocena prac uczniów wykonanych podczas zajęć,
b) ocena wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć.
9. O ilości i wyborze poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności decyduje prowadzący zajęcia edukacyjne, z uwzględnieniem zapisów ust. 10 i 11.
10. O planowanych pracach klasowych, sprawdzianach i innych formach kontroli wiedzy, obejmujących szerszy materiał nauczania (więcej niż trzy ostatnie tematy lekcyjne) oraz o ich zakresie prowadzący zajęcia informuje uczniów co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
11. W ciągu dnia może się odbyć jeden, a w tygodniu nie więcej niż dwa sprawdziany wiedzy dla ucznia, o których mowa w ust. 10.
12. Sprawdzianu, o którym mowa w ust. 10, może nie pisać uczeń, który był nieobecny przez dłuższy czas (co najmniej jeden tydzień), a jego nieobecność jest usprawiedliwiona. Jeżeli taki uczeń podejmuje się pisania sprawdzianu, ocena jest wpisywana do dziennika.
13. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 10, oceny niedostatecznej o ewentualnej poprawie (terminie i formie) decyduje nauczyciel.
14. Formą bieżącej kontroli wiedzy jest kartkówka, obejmująca zakres treściowy ostatnich dwóch – trzech tematów lub inny wąski zakres materiału. Kartkówka nie musi być wcześniej zapowiadana. Kartkówki może nie pisać uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie na początku lekcji, a nauczyciel uznał zasadność zgłoszenia.
15. Uczeń ma prawo do zgłaszania nieprzygotowania do zajęć, bez podania przyczyny, co zwalnia go od odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału:
1) dwa razy w okresie, jeżeli lekcje z danego przedmiotu są w tygodniu dwa razy lub częściej;
2) jeden raz w okresie, jeżeli lekcje z danego przedmiotu są jeden raz w tygodniu.
16. Pod określeniem nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć także wszelkie braki, np. brak zadania, zeszytu, przyborów geometrycznych, stroju sportowego itp.
17. Konsekwencją przekroczenia limitu nieprzygotowań bez ważnej uzasadnionej przyczyny jest otrzymanie oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.
18. Uczeń, co do którego zachodzi podejrzenie, iż świadomie unika lekcji z danego przedmiotu, traci prawo do zgłoszenia nieprzygotowania.
19.Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.
20. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
21. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
22. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
23. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika;
24. Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je (ogólnie) z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności.
25. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
26. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
27. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.
28. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane również rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
29. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi.
30. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.
31. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po wniesieniu prośby.
32. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
2) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;
33. W przypadku uzasadniania rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel powinien odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania.
34. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu również dokumentację dotyczącą:
1) egzaminu klasyfikacyjnego;
2) egzaminu poprawkowego;
3) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub
4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
35. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w ust. 34 odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.
36. Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji , o której mowa w ust. 34. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.
37. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w ust. 34 odbywa się nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

§ 5a.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole następuje na podstawie rozpoznania jego potrzeb i możliwości przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole,
5. Dla ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego dostosowuje się wymagania edukacyjne do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie tej opinii.
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:
1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;
2) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
7. Do opinii lekarza rodzic zobowiązany jest dołączyć podanie do Dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie z wyżej wymienionych zajęć.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.
10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9 może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

§ 5b.
Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne
1. O bieżących postępach w nauce oraz zachowaniu rodzice ucznia są informowani poprzez odnotowywanie ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w zeszycie, dzienniczku ucznia lub telefonicznie. Systematyczne informowanie o bieżących postępach w nauce oraz zachowaniu pozwala uczniowi na podejmowaniu właściwych działań w celu uzyskania satysfakcjonujących wyników.
2. Uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu - w ramach bieżącego oceniania z zajęć edukacyjnych - przysługuje jednorazowo prawo do jej poprawienia w terminie ustalonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, nie dłuższym jednak, niż 14 dni. Uzyskana ocena jest wpisywana w dzienniku lekcyjnym/ e- dzienniku obok oceny wcześniej uzyskanej przez ucznia.
3. W klasach I - III w bieżącym ocenianiu obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel może stosować symbole określone szczegółowo w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
4. Osiągnięcia uczniów odnoszą się do umiejętności, np. czytanie głośne, ciche, mówienie, pisanie, liczenie, a nie do poszczególnych rodzajów edukacji. Odniesienie symboli do umiejętności, a nie do rodzajów edukacji wynika ze specyfiki edukacji wczesnoszkolnej.
5. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w § 5b ust. 11 śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV- VIII oraz w klasach I-III ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania z wyłączeniem religii, z której ocena klasyfikacyjna jest wystawiana według skali określonej w § 5b ust. 11 statutu.
7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Klasyfikacja końcowa w klasie programowo najwyższej składa się z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustalonej w klasie programowo najwyższej.
9. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. W klasach ty ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych oaz roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania.
10. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 9, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
11. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oddziałach gimnazjalnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający –2;
6) stopień niedostateczny – 1.
12. Szczegółowe kryteria ocen zgodne z wymaganiami edukacyjnymi realizowanego programu nauczania opracowuje nauczyciel i na początku każdego roku szkolnego informuje o nich uczniów oraz rodziców.
13. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oddziałach gimnazjalnych znaków „+” (plus) i „-„ (minus) w odniesieniu do ocen: 4 – dobry i 3 – dostateczny, znaku „+„ w odniesieniu do oceny 2 – dopuszczający i znaku „-„ w odniesieniu do oceny 5 – bardzo dobry. Oceny ze znakiem „+”(plus) lub „-„ (minus) odpowiadają ocenom:
1) minus bardzo dobry (-5): 4,75;
2) plus dobry (+4): 4,50;
3) minus dobry (-4): 3.75;
4) plus dostateczny (+3): 3,50;
5) minus dostateczny (-3): 2,75;
6) plus dopuszczający (+2): 2,50.
14. Ocenę śródroczną ustala nauczyciel na podstawie co najmniej trzech ocen bieżących uzyskanych z przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi od jednej do dwóch godzin, a pozostałych przedmiotów ilość ocen powinna być wyższa, niż trzy.
15. Ocenę roczną ustala nauczyciel na podstawie oceny śródrocznej oraz co najmniej trzech ocen bieżących uzyskanych z przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi od jednej do dwóch godzin, a pozostałych przedmiotów ilość ocen powinna być wyższa, niż trzy.
16. Ocena roczna/ śródroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
17. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
18. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
19. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.
21. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
22. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

§ 5c.

1. Uczeń oddziału gimnazjalnego jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny, który podlega ocenianiu według odrębnych zasad.
2. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.
4. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
5. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje promocję do klasy wyższej lub kończy szkołę. Na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
1) odpowiedzialności za własne postępy;
2) podejmowania grupowych pomysłów;
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce
7. Realizacja projektu ma na celu:
1) rozwój samoorganizacji i kreatywności;
2) przygotowanie do publicznych wystąpień;
3) naukę samodzielności i podejmowania aktywności;
8. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.
9. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 2;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
10. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 9.
11. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.
12. Przy wystawianiu oceny nauczyciel uwzględnia samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.
13. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
14. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania uwzględniają jego udział w projekcie.
15. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.
16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
1) włączenie ucznia do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w II półroczu bieżącego roku szkolnego;
2) otoczenie ucznia pomocą indywidualną;
3) udział w programie naprawczym. O formach i terminach dotyczących realizacji tego programu nauczyciel lub wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców.

 

§ 5d.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękną mowę ojczystą;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Oceniając zachowanie ucznia bierze się pod uwagę nie tylko postawę ucznia w szkole, ale i poza nią, w tym również w godzinach pozalekcyjnych.
3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ustalający ocenę zachowania powinien ją uzasadnić.
7. Ocenę zachowania uczniów ustala się według poniższych kryteriów:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) wyróżnia się wzorową postawą wobec obowiązków szkolnych (odrabia zadania domowe, ma potrzebne pomoce, strój sportowy, w czasie uroczystości szkolnych ubrany jest w strój galowy, itp.),
b) jest zdyscyplinowany i obowiązkowy,
c) wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i twórczą postawą, sam angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
d) godnie reprezentuje szkołę (m. in. W konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych), dba o jej dobre imię,
e) bierze udział organizowaniu imprez szkolnych, akcji i zbiórek charytatywnych,
f) aktywnie angażuje się w działania samorządu uczniowskiego,
g) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i prywatną,
h) jest koleżeński, odpowiedzialny, prawdomówny, życzliwy, chętny do pomocy, pomaga słabszym,
i) swoją postawą stara się przeciwstawić przejawom zła i przemocy,
j) prezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka (nigdy nie używa wulgaryzmów i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec wszystkich pracowników szkoły),
k) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na zajęcia bez uzasadnionej przyczyny,

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest bardzo dobrze przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe),
b) angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
c) bierze udział w organizowaniu imprez szkolnych, akcji i zbiórek charytatywnych,
d) angażuje się w działania samorządu uczniowskiego,
e) godnie reprezentuje szkołę (m. in. w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych), , dba o jej dobre imię,
f) jest rzetelny, prawdomówny, zdyscyplinowany, godny zaufania, koleżeński, życzliwy, chętny do pomocy,
g) swoją postawą stara się przeciwstawiać przejawom zła i przemocy,
h) prezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka,
i) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (jest dobrze przygotowany do lekcji, prawie zawsze ma odrobione zadania domowe),
b) uczestniczy w życiu klasy i szkoły, często jednak bez własnej inicjatywy- oczekuje poleceń i wskazówek,
c) stosuje zasady dobrego wychowania, wykazuje właściwą postawę względem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
d) jest koleżeński, życzliwy, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie jest obojętny na zło, chętnie pomaga innym, dba o kulturę języka,
e) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się więcej niż 3 razy w okresie.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne,
b) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,
c) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów- kultura osobista raczej nie budzi zastrzeżeń, na ogół stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy i zachowania,
d) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się więcej niż 5 razy w okresie.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych),
b) nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły,
c) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec koleżanek i kolegów,
d) charakteryzuje się niską kulturą osobistą,
e) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w okresie, bardzo często się spóźnia,
f) niszczy złośliwie mienie szkolne,
g) ulega nałogom (np. pali papierosy).
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych, wyśmiewa uczniów, którzy się uczą),
b) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w półroczu, często się spóźnia,
c) nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły,
d) nagannie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec koleżanek i kolegów - charakteryzuje się brakiem kultury osobistej, jest arogancki, agresywny, wulgarny,
e) ma demoralizujący wpływ na innych uczniów,
f) niszczy mienie klasy i szkoły,
g) dokonuje innych negatywnych działań - dopuszcza się poważnych uchybień poza szkołą np. kradzież, chuligaństwo, rozpowszechnianie narkotyków, rozbój,
h) ulega nałogom (pali papierosy, zażywa środki odurzające, pije alkohol).
8. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej).
10. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia są ocenami opisowymi.
11. Podstawą przy ocenianiu zachowania ucznia klasy I - III jest w szczególności:
1) funkcjonowanie w środowisku szkolnym uwzględniające czynniki:
a) pozytywne – pracuje systematycznie, jest wytrwały, samodzielny, przezwycięża trudności w nauce, gromadzi dodatkowe materiały potrzebne do zajęć i umiejętnie je wykorzystuje, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia 


statut SP Krojczyn 2017 r..doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-07 10:39:33 | Data modyfikacji: 2018-03-02 11:49:43.
Egzaminy poprawkowe

§ 9

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
1.1 Egzamin poprawkowy wyznacza się tylko do ocen rocznych w danym roku szkolnym. W przypadku gdy uczeń kwestionuje ocenę klasyfikacyjną śródroczną nie wyznacza się egzaminu poprawkowego.
1.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
1.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
1.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
• Dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
1.5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
• skład komisji,
• termin egzaminu poprawkowego,
• pytania egzaminacyjne,
• wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
1.6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
1.7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 1.8.
1.8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY
§ 10

Organami szkoły są: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.
I. Dyrektora szkoły, powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą w trybie i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach.
1.Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły:
• kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
• sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
• przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji,
• dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
• jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników szkoły, decyduje w szczególności w sprawach:
1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
3. wnioskowania w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4. zatwierdzenia odbycia stażu przez nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego,
• współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz organem prowadzącym,
• może w drodze decyzji skreślić ucznia będącego poza obowiązkiem szkolnym z listy uczniów, skreślenie takie następuje na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
• kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
• na wniosek dyrektora szkoły zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w uzasadnionych przypadkach uczeń objęty obowiązkiem szkolnym może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły,
• opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,
• dokonuje oceny pracy nauczycieli,
• stwarza warunki umożliwiające nauczycielom zdobycie stopni awansu zawodowego,
• ma prawo używania pieczęci osobowej z tytułem dyrektora oraz pieczęci nagłówkowej szkoły,
• rozstrzyga sprawy sporne i konflikty pomiędzy organami szkoły.
II. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
1. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zaświadcza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
• uchwalanie programów działających w szkole, w tym programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
• zatwierdzanie planu pracy szkoły,
• zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,
• zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,
• ustalanie planu WDN,
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
• uchwalanie statutu szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
• podejmowanie uchwał dotyczących przeniesienia ucznia do klasy równoległej, skreślenia ucznia z listy uczniów.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
• organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych,
• projekt planu finansowego szkoły,
• szkolny zestaw programów nauczania,
• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
• kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
• propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Rada Pedagogiczna zgodnie z własnym regulaminem może występować z wnioskami do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.
5. Na prośbę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz organu prowadzącego opiniuje pracę dyrektora szkoły .
6. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej.
III. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców i rada pedagogiczna współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Do kompetencje Rady Rodziców należy:
1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
• programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
• programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Wewnętrzną strukturę, tryb pracy, zasady wyborów oraz wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.
IV. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.
Samorząd Uczniowski w szczególności ma prawo do:
• zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
• organizacji życia szkolnego,
• redagowania i wydawania gazety szkolnej,
• organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
• wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,
• prawidłowej organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
Samorząd Uczniowski opiniuje:
• program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły,
• może opiniować pracę ocenianych nauczycieli.
Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
• oceniania, klasyfikowania i promowania,
• form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
• przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii w zakresie praw uczniów z uwzględnieniem prawa odwołania się od nałożonych na uczniów kar regulaminowych.
Samorząd Uczniowski opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. Szczegółowy zakres kompetencji zawiera Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
V. Rada Szkoły.
1. Powstanie rady szkoły organizuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców.
W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
• nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
• rodzice wybrani przez ogół rodziców.
Rada powinna liczyć co najmniej sześć osób. W skład Rady Szkoły mogą wchodzić inne osoby niż reprezentujące nauczycieli, rodziców i uczniów.
Kadencja rady trwa trzy lata. Można corocznie dokonać zmiany jednej trzeciej składu rady. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział dyrektor, ale jedynie z głosem doradczym. Rada Szkoły bierze czynny udział w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania szkoły. Może podejmować działania o charakterze opiniodawczo-doradczym. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł.
2.Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
• uchwalanie statutu szkoły,
• przedstawia wnioski doraźne, opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
• może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
• opiniuje plan pracy szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
• z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub do wojewódzkiej rady oświatowej np.: w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Szkoły.

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

§11
1. Działające w szkole organy w ramach swoich szczegółowych regulaminów określają konieczność współpracy z pozostałymi organami szkoły.
2. Funkcję nadrzędną w zakresie rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych pomiędzy poszczególnymi organami pełni dyrektor szkoły.
3. Podstawowymi formami rozwiązywania ewentualnych sporów stanowią działania:
• Rozmowy i konsultacje zwaśnionych stron.
• Negocjacje z udziałem dyrektora szkoły i przedstawiciela wskazanego przez zwaśnione strony organu szkoły.
Negocjacje prowadzone przez grupę mediacyjną powołaną na wniosek dwóch podmiotów spośród następujących organów szkoły:
• Dyrektor szkoły,
• Rada Pedagogiczna,
• Rada Rodziców,
• Samorząd Uczniowski,
• Rada Szkoły.
W skład grupy mediacyjnej wchodzą:
• Po 1 przedstawicielu zwaśnionych stron (w przypadkach dotyczących samorządu uczniowskiego opiekun samorządu i jego przedstawiciel),
• po 1 przedstawicielu pozostałych organów szkoły,
• po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.
Członkowie grupy mediacyjnej wybierają ze swego składu przewodniczącego grupy, którego zadaniem jest prowadzenie obrad grupy mediacyjnej oraz protokolanta, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń grupy mediacyjnej. Przewodniczącym i protokolantem grupy mediacyjnej, nie może być przedstawiciel zwaśnionej strony.
Z posiedzeń grupy mediacyjnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków grupy. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez grupę mediacyjną dalsze działania mające na celu rozstrzygnięcie sporu przejmuje organ prowadzący szkołę. Wówczas przewodniczący grupy mediacyjnej zwraca się z prośbą do organu prowadzącego o podjęcie działań mających na celu rozstrzygnięcie sporu.
4. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.
5. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
6. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców.
7. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
8. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami i rodzicami.
9. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, kierując się zasadami partnerstwa i obiektywizmu.
10. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły.
11. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie w terminie określonym w Regulaminie Rady Rodziców, następnie uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnień dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu pracę szkoły.

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY

§12
1. W/w organom zapewnia się:
• możliwość swobodnego działania w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w ich regulaminach,
• możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
• możliwość bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych bądź planowanych decyzjach.
2. Dyrektor szkoły może zapraszać przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na posiedzenia Rady Pedagogicznej.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci przez rozmowy i spotkania indywidualne z rodzicami, zebrania Rady Rodziców, uwzględniając prawo rodziców do:
• znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
• znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
• uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w nauce,
• uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
• wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
• organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji wychowawczych w ilości czterech do pięciu w ciągu roku.
4. Sprawy, które wymagają współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§13
W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły zgodnie z podanymi zasadami:
• stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż dwanaście oddziałów,
• dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, biorąc pod uwagę warunki organizacyjne, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innym przypadku niż wskazany powyżej.
Zakres kompetencji wicedyrektora:
• zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
• przygotowuje projekt dokumentów zgodnie z przydziałem zadań w zakresie czynności,
• sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami zgodnie z zakresem czynności,
• przygotowuje projekt oceny pracy nauczycieli nad pracą, których sprawuje nadzór pedagogiczny,
• wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośredni nadzoruje,
• opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów kształcenia i wychowania,
• wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły zawarte w zakresie czynności.
Jeżeli w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dyrektor szkoły wyznacza z pośród członków Rady Pedagogicznej nauczyciela, który zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 14

Termin rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
Szkoła pracuje w cyklu dwusemestralnym. Pierwszy semestr trwa od początku roku do ferii zimowych, jednak nie później niż do 31 stycznia danego roku, drugi semestr od końca semestru I do zakończenia zajęć szkolnych.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły i arkusz organizacyjny wychowania przedszkolnego, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, uwzględniający szkolny plan nauczania ustalony na podstawie ramowego planu nauczania. Uczniowie niepełnosprawni realizują szkolny plan nauczania ustalony na podstawie ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej. Arkusze organizacyjne zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. Zmiany w arkuszach organizacyjnych wprowadza dyrektor szkoły za pomocą aneksów zatwierdzonych przez organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacyjnym oddziału przedszkolnego i szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz liczbę zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i innych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyżej o trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.
3. W arkuszach organizacyjnych podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postepowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
4. Uczestnictwo uczniów w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” i religii nie jest obowiązkowe. Decyzję dotyczącą uczestnictwa w wymienionych zajęciach podejmują rodzice dzieci i uczniów. Uczniowie lub dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestnictwo w wymienionych zajęciach w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej.
5. Dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przynajmniej o jeden rok.
6. Szkoła może wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły lub podniesienie skuteczności kształcenia. Innowacje lub eksperymenty mogą obejmować całą szkołę, oddział lub grupę. Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.
7. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, może zatrudnić pomoc nauczyciela. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których uczestniczy pomoc nauczyciela.
8. W uzasadnionych przypadkach i z uwzględnieniem potrzeb rodziców szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów klas I – III w czasie ferii letnich i zimowych. Sposób organizacji zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
9. Nauczyciel oddziału przedszkolnego dwukrotnie przeprowadza diagnozę przedszkolną w celu dokonania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole: w październiku przeprowadzana jest diagnoza wstępna, zaś na przełomie kwietnia i maja – diagnoza końcowa. Wyniki diagnozy nauczyciel przedstawia rodzicom. W razie potrzeb opracowuje program pracy wyrównawczej z dzieckiem.
§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno - wychowawczym w toku, których odbywa się nauczanie w ramach zajęć edukacyjnych, bloków zajęć edukacyjnych lub kształcenia zintegrowanego zgodnych z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy. Uczniowie niepełnosprawni realizują program nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej.
2. Dla I i II etapu edukacyjnego dyrektor szkoły przydziela godziny do dyspozycji dyrektora. Dyrektor szkoły może występować do organu prowadzącego o zwiększenie ilości godzin dla każdego oddziału do 3 godzin tygodniowo z przeznaczeniem na:
• zwiększenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
• realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego,
• realizację zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii ( etyki ) nie może przekroczyć:
• w klasach I – III - 23 godziny łącznie,
• w klasach IV - VI - 28 godzin łącznie.
4. W szkole podstawowej jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Ustalając liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym należy uwzględnić również warunki lokalowe szkoły. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

§ 16

1. Organizację zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klasy I - III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, a szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

§ 17

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym oraz zajęcia zintegrowane w klasach I - III. Jednostkami organizacyjnymi w szkole są: oddziały, grupy oddziałowe, grupy międzyoddziałowe i grupy międzyklasowe. W oddziale przedszkolnym dopuszcza się prowadzenie zajęć w grupach międzyoddziałowych.
2. Liczba uczniów w klasach I – III nie powinna być większa niż 25.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut, godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
4. Niektóre zajęcia np.: dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia komputerowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna i inne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.
5. Czas trwania w/w zajęć ustala się zgodnie z punktem 3.
6. Oddział powinien być dzielony na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych oraz na zajęciach na, których konieczne jest prowadzenie ćwiczeń. Zasady podziału na grupy są następujące:
• na zajęciach komputerowych podział następuje dla oddziałów liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk w pracowni komputerowej,
• obowiązkowe zajęcia z języka obcego prowadzone są w grupach liczących od 10 do 24 uczniów.
• podział na grupy stosuje się przy prowadzeniu ćwiczeń dla oddziałów liczących powyżej 30 uczniów,
• na zajęciach z wychowania fizycznego w klasach IV -VI grupy powinny liczyć od 12 do 26 uczniów,
• na zajęciach z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej od 2 do 5 uczniów,
• na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych do 8 uczniów,
• na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych do 5 uczniów,
• na zajęciach logopedycznych do 4 uczniów,
• na zajęciach socjoterapeutycznych i innych zajęciach o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne do 10 uczniów,
• na zajęciach rozwijających uzdolnienia do 8 uczniów.
7. W szkole i w oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno– pedagogiczna.
Pomoc udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb i rozwojowych, edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Pomoc udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
8. W szkole działa zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, w szczególności: rozpoznawanie problemów ucznia, a także określanie form, sposobów i okresu udzielania mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu czy opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
§ 18

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a poszczególnymi nauczycielami z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą.
§ 19
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku.
2. Szkoła ustala indywidualną odpłatność za w/w posiłek w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
3. Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu n.Wisłą pokrywa koszt tego posiłku uczniom zakwalifikowanym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n.Wisłą do korzystania z bezpłatnego „ dożywiania” w szkole.

§ 20
1.W szkole funkcjonuje biblioteka służąca realizacji: potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzę o regionie.
2.Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły wg regulaminu biblioteki.
3.Biblioteka funkcjonuje według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.
4.Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
• gromadzenie zbiorów,
• korzystanie ze zbiorów.
Godziny pracy biblioteki powinny być tak dostosowane, aby udostępniać swoje zbiory podczas trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Pewne zadania związane z działalnością biblioteki szkolnej odbywają się w salach lekcyjnych.
Za całokształt pracy biblioteki odpowiada nauczyciel bibliotekarz, do którego podstawowych obowiązków należy:
• prowadzenie, ewidencja, klasyfikowanie, katalogowanie, selekcja i konserwacja zbiorów zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,
• zapewnienie właściwej organizacji udostępniania zbiorów,
• udzielanie informacji oraz powiadomienie nauczycieli i uczniów o nowych pozycjach w księgozbiorze,
• prowadzenie przysposobienia czytelniczego i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
• analizowanie stanu czytelnictwa i przekazywania informacji i wniosków na zebraniach rady pedagogicznej,
• prowadzenie różnych form propagandy i informacji wizualnej o książkach,
• odpowiadanie za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,
• koordynowanie prenumeraty dla potrzeb szkoły, a w szczególności nauczycieli i uczniów,
• prowadzenie współpracy z wydawcami w zakresie dystrybucji podręczników dla uczniów.
Organizację biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej .

§ 21

1. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawcze. Jednostką pracy jest 60 minut. Grupa na zajęciach nie powinna liczyć więcej niż 25 uczniów.
2. Świetlica szkolna jest pracownią, która zapewnia opiekę uczniom pozostającym dłużej w szkole, zgodnie z odrębnym harmonogramem pracy opiekuna świetlicy.
3. Zakres czynności nauczyciela świetlicy jest następujący:
• planowanie i organizowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej,
• opracowania planu pracy świetlicy,
• czuwanie nad zdrowiem i troska o bezpieczeństwo uczniów,
• utrzymywanie ścisłego kontaktu z dyrekcją i wychowawcami klas w celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych,
• czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie spożywania posiłków,
• czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oczekujących na odwóz w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela świetlicy,
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej,
• udzielanie pomocy w nauce uczniom mającym trudności w uczeniu się,
• wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
Organizację pracy świetlicy szkolnej określa jej regulamin.

§ 22

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty:
• izby lekcyjne,
• salę gimnastyczną,
• szatnię,
• kuchnię,
• pokój nauczycielski,
• sekretariat,
• boisko szkolne,
• świetlicę,
• bibliotekę.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI
POMOC SPECJALISTYCZNĄ UCZNIOM

§ 23

Szkoła celem zapewnienia prawidłowego rozwoju ucznia udziela mu wszechstronnej pomocy. Uczeń korzysta z różnych form: porad, opinii i orzecznictwa następujących osób i instytucji: pedagoga szkolnego, poradni pedagogiczno – psychologicznej, innych placówek specjalistycznych.
1. Współpraca szkoły z poradnią – pedagogiczno – psychologiczną polega na:
• opiniowaniu, orzekaniu i kwalifikowaniu uczniów do takich form pomocy jak:
• nauczanie indywidualne,
• kształcenie specjalne,
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
• indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
• zespoły wyrównawcze,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej,
• inne zajęcia specjalistyczne,
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do predyspozycji uczniów,
• dostosowanie warunków sprawdzianu do predyspozycji uczniów,
• bieżącym przeprowadzaniu, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) badań pedagogiczno – psychologicznych celem określenia przyczyn trudności ucznia w uczeniu się i uzyskiwaniu zaleceń co do form pracy indywidualnej z uczniem,
• bieżącym orzekaniu przez logopedę wad wymowy u uczniów oraz prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych z uczniami w poradni,
• wskazywaniu przez logopedę ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci prowadzonych w domu pod kierunkiem rodziców,
• zapraszaniu pracowników poradni na organizowane przez szkołę spotkania, warsztaty, szkolenia.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• określanie form i sposobów udzielania uczniom (w tym uczniów z wybitnymi uzdolnieniami) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
• podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profi¬laktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
• wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczy¬cieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,
• planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy material¬nej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole oraz przez instytucje wspomagające szkołę,
• prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
Zadania, o których mowa pedagog szkolny realizuje:
a) we współdziałaniu z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
b) we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami
specjalistycznymi.
3. Organizacja pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z rodzin zaniedbanych wychowawczo wynika ze współpracy szkoły z takimi instytucjami jak:
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n. Wisłą,
• Rewir Dzielnicowy w Dobrzyniu n. Wisłą,
• Sąd Rejonowy w Lipnie - Sąd Rodzinny i Kuratorzy Sądowi,
• Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Podniesienia Krzyża w Grochowalsku.

PROGRAMY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZĄ

§ 24

1.Całokształt działalności wychowawczej szkoły określa „Program Wychowawczy" uchwalany przez Radę Pedagogiczna w porozumieniu Radą Rodziców.
2. Celem wsparcia oddziaływań wychowawczych, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:
2.1 W zakresie edukacji ekologicznej z:
• Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej,
• Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą,
• Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.
2.2 W zakresie pomocy społecznej z:
• Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą.
• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
2.3 W zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki:
• Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Grochowalsku,
• Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Dobrzyniu n. Wisłą,
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, filia w Dobrzyniu n.Wisłą.
2.4 W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich:
• Komendą Powiatową Policji w Lipnie,
• Rewirem Dzielnicowym w Dobrzyniu n. Wisłą.
2.5 W zakresie uczestnictwa dzieci w edukacji kulturowej:
• Teatrem Impresaryjnym we Włocławku,
• Multikinem we Włocławku,
• Muzeum Etnograficznym we Włocławku,
• Klubem Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu n. Wisłą,
• Klubem „Żak” - sala historyczna w Dobrzyniu n. Wisłą,
• Teatrem Dramatycznym w Płocku,
• i innymi placówkami kulturalnymi miasta Włocławka, Płocka,
Torunia.
2.6 W zakresie rozwijania umiejętności czytania:
 z Gminną Biblioteką w Dobrzyniu nad Wisłą,
 z Biblioteką Pedagogiczną we Włocławku,
 z Kujawsko- Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku.
2.7 W zakresie realizacji kalendarza imprez sportowych i działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Atut"
• z Włocławskim Związkiem Lekkoatletycznym,
• z Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą,
• ze Starostwem Powiatowym w Lipnie.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 25

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz organizację pracy nauczycieli i innych pracowników, o których mowa określają,
• Regulamin Pracy,
• Regulamin Wynagradzania,
• Regulamin Wewnętrzny,
• Uchwały Rady Miejskiej w Dobrzyniu n.Wisłą.
3. Obsługę finansowo – kadrową prowadzi organ prowadzący – Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą.
4. Do nauczania religii dyrektor zatrudnia nauczyciela skierowanego do pracy przez biskupa diecezjalnego.
§ 26

1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy czuwa nad bezpieczeństwem powierzonych mu dzieci i uczniów.
2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela określają:
• zakres czynności nauczyciela,
• zakres czynności wychowawcy,
• formalny przydział zajęć, wychowawstw, opiekuństw nad kołami, zespołami, organizacjami i izbami lekcyjnymi wyznaczony na początku roku szkolnego poprzez arkusz organizacyjny szkoły oraz wykaz zadań dodatkowych.
3.Zakres zadań nauczycieli realizowany jest przez:
• osiąganie w optymalnym stopniu celów szkoły określonych w planach, poprzez realizację programów kształcenia, wychowawstw i opieki w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach i zespołach,
• bezstronne i obiektywne ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów,
• organizację opieki i kształcenia dziećmi i ucznia niepełnosprawnego, o ile zachodzi taka potrzeba,
• udzielanie dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
• działanie zgodne z regulaminem Rady Pedagogicznej oraz Statutem Szkoły,
• prowadzenie terminowo i prawidłowo dokumentacji pedagogicznej,
• aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniowym,
• współpracę z rodzicami oraz organizacjami i instytucjami współdziałającymi ze szkołą,
• przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczycielskiego,
• prowadzenie prawidłowego procesu dydaktycznego dzieci i uczniów,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
• wspieranie swoją postawą rozwoju psychofizycznego dzieci i uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
• bezstronność i obiektywność w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich dzieci i uczniów,
• informowanie rodziców (prawnych opiekunów) oraz wychowawcę, dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną o warunkach i postępach dydaktyczno – wychowawczych dzieci i uczniów,
• systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzonych zajęć pod względem bhp i p.poż, zgłaszanie dyrektorowi wszystkich nieprawidłowości,
• kontrolowanie obecności dzieci i uczniów na zajęciach,
• pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem, obowiązkami i zadaniami nauczyciela dyżurnego,
• opracowanie planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania, kryteriów oceniania, wymagań edukacyjnych,
• uczestnictwo w pracy zespołów powołanych przez dyrektora szkoły.
4. Uprawnienia nauczyciela:
• decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
• decyduje o programie nauczania i treści prowadzonego przez siebie zespołu lub koła,
• decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów, respektując przy tym zasady określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania,
• ma prawo współdecydowania przy wystawianiu oceny zachowania uczniów,
• ma prawo wnioskowania w sprawach :
 nagród i wyróżnień dla swoich uczniów,
 form pomocy materialnej i świadczeń dla swoich uczniów,
 form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla swoich uczniów,
 kar regulaminowych swoich uczniów,
• ma prawo do awansu zawodowego na poszczególne jego stopnie:
 nauczyciel kontraktowy,
 nauczyciel mianowany,
 nauczyciel dyplomowany.
5. Praca nauczyciela podlega ocenie z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
6. Nauczyciel odpowiada:
• służbowo przed dyrektorem, kuratorem oświaty i organem prowadzącym za:
• poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu, możliwości uczniów oraz wymagań egzaminacyjnych,
• stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu powierzonych,
• służbowo, cywilnie lub prawnie przed władzami szkoły za:
• tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem
• uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie przydzielonych jemu dyżurów,
• nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub w czasie działań na wypadek pożaru,
• zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły
przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
• służbowo i karnie za:
• naruszenie tajemnicy służbowej,
• naruszenie tajności obrad Rady Pedagogiczne i jej zespołów,
• brak książeczki zdrowia z aktualnym orzeczeniem lekarskim,
• szkalowanie dobrego wizerunku szkoły.
7. Do zadań nauczycieli należy poprawa zeszytów przedmiotowych oraz prac pisemnych uczniów.
8. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego funkcję pełni powołany przez dyrektora inny nauczyciel. Jest on wtedy przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. Odpowiada za bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas nieobecności dyrektora szkoły.
9. Dyrektor spośród pracowników powołuje społecznego inspektora pracy, który:
• bierze udział w okresowych kontrolach stanu bhp i p.poż w szkole,
• przedstawia wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,
• kontroluje przestrzeganie w szkole prawa pracy,
• bierze udział w pracach zespołów powypadkowych,
• bierze udział w społecznych przeglądach warunków pracy.
10. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu ma przydzielonego przez dyrektora szkoły opiekuna stażu, który ma obowiązek:
• udzielić pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,
• zapoznać młodego nauczyciela z podstawową dokumentacją szkolną, organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, prawem szkolnym,
• zachęcać do studiowania literatury pedagogicznej i nowości wydawniczych,
• udzielać (lub organizować) instruktażu w zakresie pisania planów wynikowych, kryteriów oceniania, konspektów i innych dokumentów dotyczących pracy pedagogicznej,
• w praktyczny sposób dzielić się doświadczeniami w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych,
• uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż,
• prowadzić zajęcia z uczniami obserwowane przez nauczyciela odbywającego staż,
• sporządzić pisemną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż za okres stażu.
§ 27
Podstawową pracę wychowawczą w szkole prowadzą nauczyciele wychowawcy poszczególnych oddziałów wyznaczeni do ich prowadzenia poprzez ustalenia zawarte w przydziale wychowawstw uzgodnionych na początku każdego roku szkolnego.
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi i uczniami, a w szczególności:
• tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka i ucznia, proces jego uczenia się,
• otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,
• przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie z uwzględnieniem indywidualnego środowiska wychowawczego dziecka i ucznia,
• inspirowanie i wspomaganie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole dzieci i uczniów oraz pomiędzy nimi, a innymi członkami społeczności szkolnej,
• kształtowanie u dzieci i uczniów postaw samorządności i odpowiedzialności za własne postępowanie.
2. Współdziała z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w jego oddziale przedszkolnym lub klasie koordynując ich działania wychowawcze w zakresie:
• organizowania indywidualnej opieki wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno dzieci i uczniów szczególnie uzdolnionych jak i dzieci i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
• realizacji założeń szkolnego i klasowego programu wychowawczego i profilaktyki,
• realizacji wszelkiego typu działań i programów wyrównawczych i naprawczych, realizowanych przez poszczególne dzieci i uczniów.
3. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami dzieci i uczniów w celu:
• poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
• współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
• włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły poprzez różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki, integrujące zespół uczniowski oraz ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą.
4. Prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału i każdego dziecka lub ucznia, w szczególności:
• adnotacje w „dzienniczkach”,
• obserwacje pedagogiczne,
• dziennik lekcyjny,
• arkusze ocen,
• odpowiednio wypełnione świadectwa szkolne,
• dokumenty dotyczące wyróżnień, nagród i kar dla uczniów,
• dokumenty potwierdzające kontakty z rodzicami uczniów.
5. Wychowawca:
• współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpatrywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci i uczniów. Organizację i formy tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
• współpracuje z kuratorem sądowym,
• współpracuje z instytucjami wspierającymi statutową działalność szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych oraz programów profilaktycznych,
• współpracuje z gimnazjum w zakresie przygotowania ucznia do kontynuacji dalszej nauki,
• współpracuje i decyduje z samorządem klasowym uczniów i „ trójką klasową” o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny i cały etap edukacyjny.
6. Wychowawca klasy posiada następujące uprawnienia:
• ma prawo do pełnienia funkcji wychowawcy danej klasy przez cały etap edukacyjny,
• ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, a także instytucji i organizacji wspomagających funkcjonowanie szkoły,
• ma prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów opiekuńczo-materialnych, zdrowotnych oraz psychospołecznych swoich wychowanków do dyrektora szkoły,
• ma prawo do ustalania oceny zachowania swoich wychowanków na koniec semestru oraz na koniec roku szkolnego zgodnie z wytycznymi Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
• ma prawo do organizowania i pozyskiwania form, sponsoringu oraz darowizn na rzecz klasy bądź imprez klasowych,
• ma prawo do pedagogizacji rodziców w aspekcie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych,
• ma prawo organizowania działań z zakresu profilaktyki.
7. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed dyrektorami szkoły za:
• osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie, oddziale,
• integrowanie wysiłków nauczycieli oraz rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,
• poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno- wychowawczej,
• realizację obowiązku szkolnego przez swoich wychowanków,
• respektowanie przez swoich wychowanków praw i obowiązków ucznia,
• prawidłowość i terminowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
8. Wychowawca klasy może być odwołany ze swojej funkcji przez dyrektora szkoły na łączny wniosek rodziców i uczniów ( w obydwu przypadkach musi zgłosić go co najmniej 2/3 stanu klasy) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego oraz zbadania zasadności zarzutów.
Odwołanie wychowawcy może nastąpić gdy wychowawca :
• łamie statutowe prawa ucznia, co zostało udowodnione w postępowaniu wyjaśniającym,
• nadużywa swoich praw realizując cele niezgodne z założeniami ustawy o systemie oświaty,
• stosuje niezgodny ze statutem szkoły system kar i nagród,
• został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym,
• zrzeka się funkcji przyznając się do utraty zaufania wychowanków,
• przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie uniemożliwiającym zapewnienie ciągłości oddziaływań wychowawczych.
Dyrektor w czasie 2 tygodni ma obowiązek zbadać słuszność zarzutu rodziców, zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego oraz wydać decyzję, którą przekazuje trójce klasowej. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
9. Praca wychowawcza prowadzona jest poprzez organizację imprez o charakterze klasowym, szkolnym i środowiskowym, wycieczki, biwaki, konkursy i inne.
10. Zadania wychowawcy mogą być realizowane poprzez rozmowy indywidualne, dyskusje, lub inne w zależności od wieku uczniów i ich propozycji. Spotkania indywidualne (w miarę potrzeb) z rodzicami uczniów mających trudności dydaktyczno wychowawcze, zebrania z rodzicami 2-3 razy w ciągu semestru.

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 28

1.Dzieci w wieku 5 lat podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w oddziale przedszkolnym.
2. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci, które kończą 6 lat, w danym roku kalendarzowym.
3.Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie do dwunastego roku życia, jednak nie później niż do osiemnastego roku życia.
4.Dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych okres nauki na każdym etapie edukacyjnym można wydłużyć co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę zajęć edukacyjnych.


§ 29

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
1. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie.
2. Liczbę miejsc w oddziale przedszkolnym i klasie I ustala dyrektor szkoły w arkuszu organizacji szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego biorą udział dzieci 5 -letnie zamieszkałe na terenie gminy Dobrzyń n.Wisłą.
3.1 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Dobrzyń n.Wisłą. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
3.2. Rodzic/opiekun prawny dziecka 5 -letniego zamieszkałego na terenie gminy Dobrzyń n.Wisłą winien złożyć w terminie od 01 do 31 marca danego roku w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełniane określonych we wniosku kryteriów.
4. Do klasy I z mocy prawa w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
4.1 Rodzic/opiekun dzieci prawny zamieszkałych w obwodzie szkoły winien złożyć w terminie od 01 do 31 marca danego roku w sekretariacie szkoły "Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I".
4.2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
5. Informację o ilości wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej udostępnione będą do wiadomości rodziców w sekretariacie szkoły oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
5.1. W postępowaniu uzupełniającym wraz z wnioskiem rodzic/opiekun prawny dziecka winien złożyć oświadczenia potwierdzające spełniane określonych we wniosku kryteriów. Przy rekrutacji dzieci w postępowaniu uzupełniającym brane są pod uwagę kryteria samorządowe ustalone przez Radę Miejską Dobrzyń nad Wisłą.
5.2 Imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych udostępnione będą do wiadomości rodziców w sekretariacie szkoły oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Rodzice, których dzieci nie zostaną przyjęte do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej będą mogli złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości i w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku winni otrzymać pisemne wyjaśnienie od Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie Komisji Rodzicowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, natomiast na rozstrzygnięci Dyrektora Szkoły przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 30
1. Uczeń ma prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
• korzystania z pomocy doraźnej nauczyciela i wychowawcy,
• życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
• swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
• poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, nietykalności osobistej,
• rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
• sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce (zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania),
• pomocy w przypadku trudności w nauce,
• korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
• informacji z zakresu wymagań oraz metod nauczania, posiadania wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów (bloków przedmiotowych i zachowania),
• reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami,
• korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
• wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
• zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych na podstawie informacji rodzica (prawnego opiekuna) pisemnej, telefonicznej lub osobistej, przy czym zwolnienie pisemne jest dostarczane do wychowawcy, który sprawdza zgodność podpisu.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,
a zwłaszcza dotyczących:
• zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
• uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych zgodnie z ramowym planem nauczania dla danej klasy oraz szkolnym planem nauczania,
• wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,
• uczestniczenia, za zgodą rodziców, w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz wyrównawczych lub indywidualnych przyznanych na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie,
• przebywania podczas pobytu w szkole w wyznaczonych przez nauczycieli, wychowawców i dyrektora miejscach i pomieszczeniach,
• usprawiedliwiania, w ciągu siedmiu dni, nieobecności krótszej niż dwa tygodnie na zajęciach edukacyjnych, usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną i być podpisane przez rodzica ( opiekuna prawnego). Dopuszcza się również usprawiedliwienie nieobecności ucznia telefonicznie bądź osobiście przez rodzica ( opiekuna prawnego),
• usprawiedliwiania nieobecności dłuższych niż dwa tygodnie następuje przez lekarza prowadzącego,
• postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu,
• godnego i kulturalnego zachowania się w szkole, w czasie zajęć edukacyjnych i dodatkowych oraz podczas przerw między zajęciami, a także poza szkołą, między innymi uczeń powinien:
• w czasie zajęć zajmuje wyznaczone miejsce, nie wstaje, nie chodzi po klasie bez uzasadnionej przyczyny,
• opuszcza salę lekcyjną jedynie w wyjątkowych sytuacjach, zawsze za zgodą nauczyciela,
• nie przeszkadza nauczycielowi i kolegom w prowadzeniu zajęć,
• wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela,
• odzywa się w sposó

 
statut 28.08.2015.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-07 10:46:45 | Data modyfikacji: 2016-04-07 10:50:35.

Zobacz:
 Wewnatrzszkolne Zasady Oceniania . 
Data wprowadzenia: 2016-04-07 10:46:45
Data modyfikacji: 2016-04-07 10:50:35
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie
ul. Krojczyn 17
87-610 Krojczyn
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zalewska
Kontakt:
Tel: (+48 54) 254-17-04
Fax: (+48 54) 254-17-04
e-mail: spkrojczyn@op.pl